Therapy

English

Suomi

grön timotej ovalTerapi

 

Jag studerar för tillfället lösningsfokuserad psykoterapi vid Helsingin Psykoterapiainstituutti. Utbildningen är en treårig deltidsutbildning som görs i samarbete med University of the West of England (UWE) i Storbritannien. Till utbildningen hör 320h skolningsterapi under arbetshandledning. Under år 2017 och 2018 är huvudfokus på individuella klienter.

Lösningsfokuserad psykoterapi är en terapiform som är erkänd och väletablerad i Finland. Lösningsfokuserad terapi är resurscentrerad med fokus på att i samarbete med klienten utreda och stärka klientens förmågor, möjligheter och funktionsförmåga.

Teman för skolningspsykoterapin kan vara till exempel:

 • Ökning av klientens välmående och resurser
 • Reflektion över klientens livssituation och framtid
 • Människorelationer och förhållandet till sig själv
 • Stresshantering, ångest och/eller nedstämdhet

För kunder inom skolningsterapin är priset för terapi följande:

45 min                         30€

90 min                         50€

Terapi är ett sätt att reflektera över sin situation och hitta lösningar. Du har en möjlighet att bli hörd och får plats för dina tankar, och tillsammans med terapeuten kan du skapa plats för nya möjligheter och hitta sätt att gå vidare. Terapi kan vara till hjälp både i praktiska och emotionellt komplicerade problem. Teman som jag tidigare har jobbat med är bland annat:

 • Stress, ångest, nedstämdhet, oro, panik, rädslor
 • Känsla av oförmåga att göra saker man vill göra
 • Problem inom människorelationer
 • Problem med ätande, vikt och kroppsbild
 • Framtidsoro och stora livsförändringar
 • Problem relaterade till könsidentitet och sexuell identitet

Det finns många orsaker att komma på terapi, och de behöver inte överensstämma med listorna ovanför. Det enda som behövs är en önskan att prata om något, och du kan alltid fråga om det är något du undrar över.  Ta kontakt om du har något du vill fråga eller om du vill börja som skolningsterapiklient!

Språk: svenska, engelska och finska

Det är viktigt att terapin känns rätt. Om du vill kan vi komma överens om en bekantningsträff utan kostnad som kan hjälpa dig att bestämma om du vill börja. Berätta det i så fall när du tar kontakt. En bekantningsträff är lite kortare  – det brukar räcka med 30 minuter. Oberoende av om du kommer på bekantningsträff eller inte så behöver du inte förbinda dig för en viss mängd terapiträffar – det bestämmer vi efterhand så som det passar för dig.

Therapy

I am currently studying Solution Focused Psychotherapy at Helsingin Psykoterapiainstituutti. This is a 3 year part-time program run in cooperation with the University of the West of England (UWE). The program includes 320 hours of supervised practice therapy.

Solution focused therapy is a form of therapy that is well established in Finland. The therapy approach is resource centered and aims to research and strengthen the client’s skills, possibilities and ability to function – all in cooperation with the client.

Topics for the practice therapy can be:

 • Increase of the client’s wellness and resources
 • Reflection on life situation and future
 • Relationships to others and self
 • Stress, anxiety and or low mood

Therapy is a way to reflect on your situation and find solutions. You get a space where you and your thoughts are listened to and respected, and the therapist will work together with you to create new possibilities and make space for change. Therapy can be of help both in complex emotional situations and with practical problems that need brainstorming and solving. Themes that I have previously worked with include:

 • Stress, anxiety, feeling down, worries, panic and fears
 • Feelings of inability to do things that one wants to do
 • Problems in relationships
 • Problems with eating, weight and body image
 • Insecurity about the future or experiencing big life changes
 • Problems connected with gender or sexual identity

There are many reasons to come to therapy, and they don’t need to correspond to the examples above. All you need is the wish to talk about something. You can always contact me if there is something you are wondering about.

For clients in practice therapy the prices are as following:

45 min                    30€

90 min                    50€

Please feel free to contact me if you have any questions or want to start as a practice therapy client!

Languages: English, Swedish, Finnish

It’s important that the therapy feels right. If you are loking for a therapist and want to meet, we can agree to meet for a first consultation that’s free of charge and can make it easier for you to decide if you want to start. A first consultation is a bit shorter, usually 30 minutes is enough. Regardless of whether you come in for a first consultation, there is no need to commit to a certain amount of meetings – we agree on these details as we go along.

grön timotej oval

Terapia

Opiskelen tällä hetkellä ratkaisukeskeistä psykoterapiaa Helsingin psykoterapiainstituutilla. Koulutus on kolmivuotinen ja suoritetaan yhteistyössä University of the West of Englandin (UWE) kanssa. Koulutukseen kuuluu 320 tuntia työnohjattua asiakastyön harjoittelua.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on Suomessa vakiintunut terapiamuoto. Terapiasuuntaus on voimavarakeskeinen – yhteistyössä asiakkaan kanssa tutkitaan ja vahvistetaan asiakkaan kykyjä, mahdollisuuksia ja toimintakykyä.

Terapiaharjoittelun teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • Hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääminen
 • Elämäntilanteen ja tulevaisuuden käsittely
 • Ihmissuhteet ja suhde itseen
 • Stressi, ahdistus ja/tai alakuloisuus

Terapeuttinen keskustelu on tapa pohtia omaa elämäntilannetta ja etsiä yhdessä ratkaisuja. Saat tilaa ajatuksillesi ja voit luottaa siihen, että sinua kuullaan ja kunnioitetaan. Terapeutti työskentelee sinun kanssa yhdessä, jotta voitte löytää uusia mahdollisuuksia ja tehdä tilaa muutoksille. Terapia voi auttaa sekä hankalien tunneongelmien, että käytännön huolten kanssa. Olen aikasemmin tehnyt työtä muun muassa seuraavien teemojen kanssa:

 • Stressi, ahdistus, alakuloisuus, hermostuneisuus, paniikki ja pelot
 • Tunne, ettei saa haluamiaan asioita aikaiseksi
 • Ongelmia lähisuhteissa
 • Syömiseen, painoon ja kehonkuvaan liittyviä ongelmia
 • Epävarmuus tulevasta tai suuret elämänmuutokset
 • Ongelmia jotka liittyvät sukupuoli-identiteettiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen

Terapiaan tuloon on monta syytä, eikä niiden tarvitse vastata yllä oleviin teemoihin. Riittää, että haluat puhua jostain. Voit aina olla yhteydessä jos sinulla on jotain mistä haluat tietää enemmän.

Harjoitusterapian hinnat ovat seuraavat:

45 min                    30€

90 min                    50€

Ota yhteyttä jos haluat kysyä jotakin tai aloittaa harjoitusterapia-asiakkaana!

Kielet: suomi, ruotsi, englanti

 

 

On tärkeää, että terapi tuntuu oikealta. Jos etsit terapeuttia voit tulla maksuttomalle tutustumiskäynnille, jonka avulla on helpompi päättää haluatko aloittaa. Vaikka et tulisikaan tutustumiskäynnille et tarvitse sitoutua johonkin tiettyyn määrään tapaamisia – tästä sovitaan  tapaamisten yhteydessä niin, että se sopii sinulle.